EITA&PAUL

INNOVATION

Project Reference

Project : Install Power Tag

    ติดตั้งการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า

Project : Install Robot
ติดตั้ง Robot ในการช่วยจัดเก็บสินค้าจากสายพานการผลิต

Project : Install Inverter

ติดตั้ง Inverter 

Project : Change PLC MITSUBISHI

เปลี่ยน PLC จาก Series เก่า เป็นรุ่นใหม่

Project : Wiring Control box

เลขที่ 219 ห้องเลขที่10 ถนนเทิดไทย  แขวงบางยี่เรือ เขตคลองสาน ประเทศไทย 10600
บริษัท เอตะ แอนด์ พอล อินโนเวชั่น จำกัด